Cieszyński portal sportowy - snowboard

Ochrona Danych Osobowych


Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43– 400 Cieszyn, tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;


2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43– 400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania osób zainteresowanych wydarzeniami sportowymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia 2016/679;


4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Optimal IT Sp. z o.o. ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów – dostawca usług dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie;


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu świadczenia usługi, a po tym terminie zgodnie z zasadami archiwizacji (jeżeli dotyczy);


6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych;


7. W przypadku kiedy podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe otrzymywanie informacji o wydarzeniach sportowych.


menu